สินค้าของเรา ( Our Products )

@ ไวท์กลาส คือ นักออกแบบผู้เชี่ยวชาญ ที่สามารถให้คำปรึกษาในการเลือกใช้    

     งานกระจกตกแต่งในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้มีความเหมาะสมกับ อาคาร สถานที่

     เครื่องเรือน ตามศิลปกรรมในยุคต่างๆ รวมถึงจุดเด่นของผู้เป็นเจ้าของ

     ลักษณะเด่นของสถานที่ กิจการ และ ภูมิสถาปัตยกรรม พร้อมการออกแบบ

     กระจกตกแต่ง และ การออกแบบที่ไม่เหมือนใคร ด้วยแนวคิดเชิงสร้างสรรค์

     และ ความหมายที่ตรงตามความต้องการ...

@ ผลิตกระจกตกแต่ง ได้ตรงตามจินตนาการ...

@ เทคนิคพิเศษ ที่มีเฉพาะ “ไวท์กลาส” เท่านั้น...

@ รับผิดชอบสูง ร่วมมือแก้ไขปัญหาหน้างาน เพื่อให้งานกระจกตกแต่งลุล่วง

     ตามกำหนด...

@ ติดตั้ง โดยทีมช่างมืออาชีพประณีตสมบูรณ์เรียบร้อยทุกรายละเอียด...

@ White Glass is Stylist Specialist that can  to give advice to choose using

     decorative glass in others style, to have suitability with Building, Place,

     furniture according to the fine arts in the others era, Features of  the owner

     remarkable feature of  Plase, Business and Landscape Architecture including

     the design decorative glass and unique design with creative concept and

     meaning.

@ Decorative Mirror Imagine

@ Extra techinque with specific “White Glass” only.

@ High responsibility, collaborate to solve the problem to complete the glass

     decoration.

@ Installed by a team of professional technicians.