สเตนกลาสรางทองเหลือง Stained Glass

Tiffany Lamp
โคมไฟทิฟฟานี
Swensen
July 30, 2016
โดมสเตนกลาส Dome Stained Glass
July 30, 2016