หนัง ( Leather )

หนัง เป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตเครื่องหนังนั้นมีอยู่หลายประเภท และ หลายคุณภาพ เราอาจจะไม่รู้ว่าในเครื่องหนังนั้นๆ มิใช่มีเพียงหนังแท้ที่ได้มาจากหนังสัตว์ แต่ยังมีหนังที่ผลิตจากพลาสติก ซึ่งมีลวดลายของหนังแท้เข้ามา ทดแทนมากมาย และเข้ามามีส่วนสำคัญในการผลักดันอุตสาหกรรม เครื่องหนังให้ก้าวเดินไป และเมื่อหนังแท้มีราคาค่อนข้างสูง และวัตถุดิบมีน้อย จึงทำให้ทุกวันนี้นิยมใช้หนังเทียมมาทดแทนหนังแท้...
* เทรนดี้กลาส บาย ไวท์กลาส รับพิมพ์ลาย, แคนวาสพิมพ์ลาย บนวัสดุหนัง...
Leather is a key ingredient in the production of leather there are many types and many quality We may not know that In leather there. Not only genuine leather, but also leather but there are also leather made of plastic. Which The pattern of leather comes in many substitutes and it is important to push the industry the movie goes on, and when genuine leather is quite expensive, and and raw materials are less. Today, the use of artificial leather to replace genuine leather.
* TRENDY GLASS by WHITE GLASS to printed, Printed Canvas on Leather Material.